söndag 14 juli 2013

Mått över portföljutveckling


Jag tror det är viktigt med bra mått över utvecklingen på min portfölj. Mått som hjälper mig att fatta välgrundade investeringsbeslut i linje med min investeringsmodell. Det traditionella måttet över portföljutveckling är så kallad performance, vilket jag för min depå kan följa på daglig basis hos min aktiemäklare. Faran med detta mått är att det riskerar leda till kortsiktig spekulation istället för långsiktiga investeringar, då man lätt reagerar på de dagliga kurssvängningarna i portföljen. Dessutom säger performance egentligen ganska lite om hur bolagen i min portfölj utvecklas, utan snarare vad marknaden anser (förväntar sig) om mina bolags utveckling.

Eftersom jag ser min portfölj främst som en tillgång som skapar en passiv inkomstström via utdelningar vill jag ha ett bra mått över just denna inkomstström. Naturligt är då att följa upp hur utdelningen från portföljen utvecklas. För att undvika att enbart stirra sig blind på direktavkastningen på mina innehav vill jag även ha ett mått på min del i respektive bolags vinst. För närvarande har jag därför följande mått för utvecklingen på min portfölj:
  1. Total utdelning från portföljen baserat på senaste utdelning från respektive innehav.
  2. Total intjäning i portföljen baserat på 3 eller 5-års snitt av resultat för respektive innehav.
  3. Nuvarande intjäning (rullande 12 månader) i portföljen baserat på senaste kvartalsrapport.
Förutom att detta ger en bra bild av hur min portfölj utvecklas så tror jag även att de uppmuntrar en "investerarmentalitet" snarare än en "spekulerarmentalitet". Detta då mina mått kommer vara kopplade till utvecklingen av underliggande bolag snarare än utvecklingen av priset på aktien. Dessutom vägleder ovanstående mått mig att köpa bolag som uppfyller de defensiva kriterierna om pris. Mer precist motiverar de mig att köpa bolag med:
  1. Hög direktavkastning.
  2. Lågt p/e tal sett till snittvinsten de senaste 3 eller 5 åren.
  3. Lågt p/e-tal sett till rullande 12-månaders vinst.
Jag kommer initialt redovisa mått 1 och 2 i samband med min månadsvisa portföljrapport. Tills vidare avvaktar jag med mått 3 då det är lite mer tidskrävande att följa upp varje kvartalsrapport och sammanställa rullande 12-månaders vinst.

Vad finns det för risker med mina mått? Finns det andra, bättre eller kompletterande, mått för att mäta portföljutveckling?


Copernicus


Bild ovan med tillstånd av cooldesign FreeDigitalPhotos.net


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar