lördag 7 december 2013

Min Investeringsmodell

Min investeringsmodell är nästan uteslutande baserad på boken "The Intelligent Investor". Jag har valt ut de (i mitt tycke) bästa delarna ur boken, ändrat delar som varit svåra att begripa eller tillämpa, samt helt utlämnat en hel del. Det här är långt ifrån en fulländad investeringsmodell, utan snarare något som likt en blomma behöver vattnas och få växa över tid. Det här är ett första utkast till min investeringsmodell. Räkna med att det här är något som kommer förändras framöver.

Modellen består av två delar. En grundläggande del som sätter upp övergripande riktlinjer för hur jag investerar mitt kapital samt en aktievärderande del som sätter upp riktlinjer för hur jag värderar aktier. Ett viktigt komplement till modellen är min grundsyn på investeringar, vilken jag har skrivit om i inläggen "Mr Market" samt "Investerarmentalitet".

Grundläggande Riktlinjer

Medan de aktievärderande riktlinjerna handlar om hur jag utvärderar enskilda aktier så handlar de grundläggande riktlinjerna mer om mitt förhållningssätt som investerare. Syftet är att ge mig ett stöd så att jag i även i en tuff marknad känner mig trygg i att min investeringsmodell fungerar.

Tillgångsallokering

Jag strävar efter en jämn fördelning mellan räntebaserat sparande och aktier. Räntesparande sker till största del genom amortering på vårt bostadslån. Jag säljer inte aktier i syfte att amortera lån, eller lånar upp pengar i syfte att köpa fler aktier. Men när särskilt gynnsamma tillfällen inträffar kan jag tänka mig att öka avsättningen till aktier, eller motsatt låta hela beloppet gå till amortering. Min utgångspunkt ligger dock i en jämn fördelning mellan amortering och aktiesparande.

Dollar cost avaraging

För att minska risken att betala ett för högt pris för mina aktier strävar jag efter att köpa regelbundet, helst varje månad.

Diversifiering av aktieportfölj

Jag strävar efter god riskspridning i min portfölj genom att:
 1. Inget innehav får efter köp utgöra en större andel än 20 % av portföljen.
 2. Portföljen bör bestå av minst 10 bolag. Dock förutsatt att en acceptabel storlek på varje innehav är möjlig. Storleken på ett innehav är acceptabel om transaktionskostnaden vid köp är lägre än 1 procent.
 3. Innehaven är väl spridda mellan olika branscher. Totalt innehav bör inte för någon bransch utgöra mer än 1/3 av totala portföljen.
 4. De bolag jag äger har en god geografisk spridning av sina intäkter.

Att investera regelbundet kan även ses som en form av riskspridning i form av minskad risk att köpa övervärderade bolag.

Notera att jag inte automatiskt kommer avyttra delar av ett innehav bara för att det utgör mer än 20% av portföljen.


Riktlinjer för Aktievärdering

Denna del innehåller ett antal kriterier som används för urval och värdering av de aktier jag har för avsikt att köpa. Urval sker med hjälp av Kvalitetskriterierna som används för att avgöra om jag i överhuvudtaget är intresserad av att investera i en aktie eller ej. Priskriterierna används sedan för att värdera de aktier som uppfyller Kvalitetskriterierna för att avgöra vad som är ett bra pris för aktuell aktie. Analysen av ett bolag kommer bestå av mer än att enbart tillämpa dessa kriterier. Men kriterierna ger mig en konsekvent utgångspunkt för hur jag väljer ut och värderar aktier.

Kvalitetskriterier

 1. Bolaget ska vara tillräckligt stort (large cap för nordiska bolag)
 2. Bolaget ska ha en god finansiell ställning
 3. Bolaget ska ha redovisat vinst samtliga av de senaste 10 åren.
 4. Bolaget ska ha delat ut pengar samtliga av de senaste 10 åren.
 5. Bolagets resultat ska ha växt med minst 33% de senaste 10 åren.
 6. Bolaget ska ha en gynnsam ägarbild.

De första fem kriterierna har jag diskuterat i min genomgång av Graham-kriterierna. Gällande kriterium 6 så är min ståndpunkt att ägarbilden är gynnsam om det finns en stor ägare som "mår dåligt tillsammans med mig" om bolaget går dåligt. Med en sådan ägare är chansen god att bolagets drivs på ett sätt som bejakar aktieägarnas intressen. Jag räknar inte stater och fonder som starka ägare, utan snarare privatpersoner eller stora investmentbolag.

Priskriterier

 1. Aktiens pris ska vara begränsat sett både till rullande tolvmånadersvinst, samt snittet av senaste 5 årens redovisade vinst. Typiskt ska nuvarande avkastning för dessa två mått med god marginal överskrida den säkra räntan.
 2. Pris / EK ska vara rimligt (Bolagsberoende)
 3. God direktavkastning
  1. Minst 3% sett till senaste utdelning
   eller
  2. Minst 2% i kombination med minst 4% total återföring av kapital (utdelning + återköp)

Som "säker ränta" kommer jag använda en 5-årig bolåneränta. Med "avkastning" avses vinst delat med nuvarande kurs för aktien. "God marginal" innebär att avkastningen ska överskrida den säkra räntan med minst 50 procent över en 10-års period.

Om jag ser god anledning kan jag bryta mot samtliga av ovanstående riktlinjer. Om jag gör det ska det dock ske med en tydlig motivering.

Som jag skrev i inledningen är detta bara ett första utkast till min investeringmodell. Nu får framtida erfarenheter utvisa vad som behöver kompletteras, vad som behöver förändras, respektive vad som behöver tas bort.


Bild ovan med tillstånd av pakorn FreeDigitalPhotos.net

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar